[ ]  
Osiągnięcia uczniów 01
Dane kontaktowe 02
O naszej szkole 03
Grono pedagogiczne 04
Dla ucznia i rodzica 05
Dni wolne od zajęć dydaktycznych 01
Kryteria i harmonogram rekrutacji do oddziału przedszkolnego i klasy I 02
Plan lekcji 03
Rozporządzenie o ochronie danych osobowych (RODO) 04
Wykaz podręczników w roku szkolnym 2018/2019 05
Samorząd uczniowski 06
Spotkania z rodzicami 07
Prawa i obowiązki ucznia 08
Twórczość literacka uczniów 09
Nasza galeria 06
Menu
 
[ Oddział Przedszkolny ]
 
Teatr Wielki w Cigacicach   Stowarzyszenie Regionu Cigacic
 
[ strona BIP ]   [ Sulechów ]
Prawa i obowiązki ucznia
Twoja lokalizacja: Start  /  Dla ucznia i rodzica /  Prawa i obowiązki ucznia

PRAWA I OBOWIĄZKI UCZNIA

1. Prawa ucznia są zgodne z Konwencją Praw Dziecka, a w szczególności

uczeń ma prawo do:

1) opieki wychowawczej i warunków pobytu w szkole zapewniających bezpieczeństwo, ochronę przed wszelkimi formami przemocy fizycznej, bądź psychicznej oraz ochronę i poszanowanie jego godności,

2) życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno-wychowawczym, z zapewnieniem dyskrecji w sprawach osobistych, stosunków rodzinnych, a także korespondencji, przyjaźni, uczuć,

3) swobodnego wyrażania myśli i przekonań, w szczególności dotyczących życia szkoły, a także światopoglądowych i religijnych - jeżeli nie narusza tym dobra innych osób,

4) właściwie zorganizowanego procesu kształcenia, zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej,

5) rozwijania zainteresowań, zdolności, talentów,

6) poznania programu nauczania na dany rok szkolny we wszystkich przedmiotach nauczania,

7) zgłaszania nauczycielowi problemów dotyczących realizacji programu nauczania, budzących szczególne zainteresowanie, a także tych, których nie potrafi sam rozwiązać, a w rezultacie - ma prawo do pomocy w przypadku trudności w nauce,

8) sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny oraz przestrzegania ustalonych sposobów kontroli postępów w nauce

9) egzaminu poprawkowego z jednego przedmiotu, za zgodą Rady Pedagogicznej, z dwóch przedmiotów. O terminie egzaminu uczeń powiadamiany jest w czerwcu, egzamin poprawkowy wyznaczony jest na ostatni tydzień sierpnia,

10) znać terminy pisemnych sprawdzianów wiadomości obejmujących szerszy materiał z co najmniej 1-tygodniowym wyprzedzeniem: sprawdzian taki powinien być wpisany do dziennika lekcyjnego z tygodniowym wyprzedzeniem,

11) do tego, aby w ciągu tygodnia nie mieć więcej niż trzy sprawdziany i nie więcej niż jeden w ciągu dnia,

12) otrzymania na stałe lub do wglądu poprawionego sprawdzianu w terminie do 7 dni od daty jego przeprowadzenia, z uzasadnionym komentarzem i oceną czas może ulec wydłużeniu o kilka dni w przypadku prac pisemnych z języka polskiego, a także w przypadku nieobecności nauczyciela,

13) reprezentowania szkoły w konkursach, olimpiadach, przeglądach, zawodach i innych imprezach, zgodnie ze swoimi możliwościami i umiejętnościami,

14) swobodnego wyboru formy zajęć pozalekcyjnych odbywających się na terenie szkoły,

15) korzystania, za zgodą nauczyciela, z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków dydaktycznych, księgozbioru biblioteki podczas zajęć pozalekcyjnych,

16) uczestnictwa w życiu kulturalnym szkoły jako współtwórca i odbiorca imprez kulturalnych, w imprezach turystycznych, rozrywkowych, wypoczynkowych, sportowych organizowanych przez szkołę,

17) do wpływania na życie szkoły poprzez działalność samorządową oraz aktywny udział w organizacjach szkolnych,

18) do składania skarg, uwag, wniosków i postulatów dotyczących życia szkoły bezpośrednio do wychowawcy, dyrektora, przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego,

19) pełnego wykorzystania na wypoczynek przerw międzylekcyjnych,

20) korzystania z pomocy materialnej w miarę posiadanych przez szkołę na ten

cel środków,

OBOWIĄZKI UCZNIA

1. Uczeń ma obowiązek przestrzegania postanowień zawartych w Statucie, a w szczególności:

1) przestrzegania postanowień zawartych w Statucie oraz jego załącznikach,

2) dbać o honor szkoły, godnie ją reprezentować, znać, szanować i wzbogacać jej tradycje,

3) szanować wolność i godność osobistą drugiego człowieka, szanować poglądy i przekonania innych ludzi,

4) okazywać szacunek nauczycielom oraz innym pracownikom szkoły, podporządkować się zaleceniom i zarządzeniom dyrektora szkoły, Rady Pedagogicznej, nauczycieli oraz ustaleniom Rady Rodziców, Samorządu Uczniowskiego,

5) systematycznie i aktywnie pracować nad wzbogaceniem wiedzy, uzupełniać wszelkie braki i zaległości w realizowaniu programu szkolnego,

6) aktywnie uczestniczyć we wszystkich zajęciach lekcyjnych, prowadzić starannie zeszyt i wykonywać prace domowe zgodnie z wymogami nauczyciela przedmiotu,

7) szanować, chronić i pomnażać własną pracą mienie szkoły- za świadome zniszczenie mienia szkoły, dyrektor szkoły lub wychowawca klasy może polecić naprawienie wyrządzonych przez ucznia szkód poprzez pracę na rzecz szkoły, lub zwrot kosztów naprawy przedmiotów nieubezpieczonych,

8) podporządkować się regulaminowi klasy, pracowni itp.

9) dbać o ład i porządek w szkole,

10) przestrzegać zasad higieny osobistej, dbać o estetykę ubioru, nosić zmienne czyste obuwie,

11) w trakcie uroczystości szkolnych nosić strój galowy,

12) informować rodziców o swoich postępach w nauce, o terminach wywiadówek, oraz o indywidualnym wezwaniu rodziców do szkoły,

13) uczniowie powinni stwarzać atmosferę wzajemnej życzliwości, pomagać słabszym, przeciwdziałać wszelkim przejawom przemocy, brutalności, agresji i poniżania godności innych,

14) w okresach ustalonych przez dyrektora szkoły, każdy uczeń ma obowiązek pozostawiać odzież typu płaszcz, kurtka poza klasą.

15) uczeń ma obowiązek usprawiedliwiać każdą nieobecność niezwłocznie po przyjściu do szkoły, nie później jednak niż do tygodnia, licząc od dnia nieobecności. Po tym terminie nieobecności uznawane są przez wychowawcę za nieusprawiedliwione.

2. Ubiór codzienny jest dowolny przy zachowaniu następujących ustaleń:

1) w doborze ubioru, rodzaju fryzury, biżuterii należy zachować umiar pamiętając, że szkoła jest miejscem pracy,

2) na terenie budynku szkolnego uczeń zobowiązany jest nosić obuwie niezagrażające zdrowiu ( np. niedopuszczalne są wysokie obcasy),

3) wygląd zewnętrzny ucznia nie może mieć wpływu na oceny z przedmiotu.

3. Ucznia obowiązuje zakaz używania wyrazów uznawanych za nieprzyzwoite oraz zakaz palenia tytoniu, spożywania napojów alkoholowych i korzystania ze środków pobudzających lub odurzających.

4. Uczniom posiadającym telefony komórkowe nakazuje się wyłączenie ich na czas trwania zajęć lekcyjnych.

powered by m-Admin pro projekt i wykonanie BerMar multimedia