[ ]  
Osiągnięcia uczniów 01
Dane kontaktowe 02
O naszej szkole 03
Grono pedagogiczne 04
Dla ucznia i rodzica 05
Dni wolne od zajęć dydaktycznych 01
Kryteria i harmonogram rekrutacji do oddziału przedszkolnego i klasy I 02
Plan lekcji 03
Rozporządzenie o ochronie danych osobowych (RODO) 04
Wykaz podręczników w roku szkolnym 2018/2019 05
Samorząd uczniowski 06
Spotkania z rodzicami 07
Prawa i obowiązki ucznia 08
Twórczość literacka uczniów 09
Nasza galeria 06
Menu
 
[ Oddział Przedszkolny ]
 
Teatr Wielki w Cigacicach   Stowarzyszenie Regionu Cigacic
 
[ strona BIP ]   [ Sulechów ]
Kryteria i harmonogram rekrutacji do oddziału przedszkolnego i klasy I
Twoja lokalizacja: Start  /  Dla ucznia i rodzica /  Kryteria i harmonogram rekrutacji do oddziału przedszkolnego i klasy I

Informacja o kryteriach branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego w jednostkach dla których organem prowadzącym jest Gmina Sulechów w roku szkolnym 2016/2017.

Na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria, mające jednakową wartość punktową:

1)Dzieci z rodzin wielodzietnych, wychowujących troje i więcej dzieci.

2) Dzieci z niepełnosprawnością.

3) Dzieci matki lub ojca niepełnosprawnego.

4) Dzieci obojga rodziców niepełnosprawnych.

5) Dzieci, których rodzeństwo jest niepełnosprawne.

6) Dzieci matek lub ojców samotnie je wychowujących.

7) Dzieci objęte pieczą zastępczą.

Powyższe kryteria mają jednakową wartość – 10 pkt

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami, przeprowadza się II etap rekrutacji, gdzie brane są pod uwagę kryteria określone przez Gminę Sulechów. Każde kryterium ma inną wartość punktową.

Kryteria brane pod uwagę na drugim etapie w postępowaniu rekrutacyjnym:

Lp.

Kryterium

Liczba punktów

Dokumenty niezbędne do potwierdzania kryteriów

1.

Dzieci obojga rodziców pracujących lub uczących się w trybie dziennym. Rodzic pracujący zawodowo lub uczący się w trybie dziennym samotnie wychowujący dziecko

20

- zaświadczenie z zakładu pracy od każdego z rodziców,

- w przypadku samozatrudnienia oświadczenie osoby prowadzącej działalność gospodarczą,

- zaświadczenie z uczelni zawierające informację ostacjonarnym systemie studiów

2.

Dziecko posiadające rodzeństwo ubiegające się o przyjęcie do tego samego przedszkola

6

wniosek o przyjęcie do przedszkola

3.

Czas pobytu dziecka w przedszkolu powyżej 5 godzin dziennie

4

oświadczenie rodzica okorzystaniu dziecka zprzedszkola powyżej 5 godzin dziennie


Harmonogram postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego w jednostkach dla których organem prowadzącym jest Gmina Sulechów w roku 2016/2017.

Lp.

Rodzaj czynności

Termin
w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin
w postępowaniu uzupełniającym

1.

Złożenie wniosku o przyjecie do przedszkola

od 14 do 31 marca 2016 r.

od 29 kwietnia do 12 maja 2016 r.

2.

Weryfikacja przez komisje wniosków o przyjęcie do przedszkola lub innej formy wychowania przedszkolnego i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

od 1 do 6 kwietnia 2016 r.

od 13 do 18 maja 2016 r.

3.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych ikandydatów niezakwalifikowanych

8 kwietnia 2016 r.

19 maja 2016 r.

4.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

do 25 kwietnia 2016 r.

do 30 maja 2016 r.

5.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych

28 kwietnia 2016 r.

2 czerwca 2016 r.


Harmonogram postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do klasy I szkoły podstawowej w szkołach dla których organem prowadzącym jest Gmina Sulechów w roku 2016/2017.

Lp.

Rodzaj czynności

Termin wpostępowaniu rekrutacyjnym

Termin w postępowaniu uzupełniającym

1.

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz zdokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę wpostępowaniu rekrutacyjnym.

Od 1 kwietnia do

15 czerwca 2016 r.

od 5 do 8 lipca 2016r.

2.

Przeprowadzenie prób sprawności fizycznej

do 31 maja 2016 r.

do 11 lipca 2016 r.

3.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej

do 10 czerwca 2016r.

do 12 lipca 2016 r.

4.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

od 16 do 21 czerwca 2016 r.

do 13 lipca 2016 r.

5.

Podanie do publicznej widomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

24 czerwca 2016 r.

14 lipca 2016 r.

6.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcie w postaci pisemnego oświadczenia

do 30 czerwca 2016r.

do 19 lipca 2016 r.

7.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

4 lipca 2016 r.

do 30 sierpnia 2016r.

Kryteria rekrutacyjne do klas pierwszych szkół podstawowych i gimnazjów na wolne miejsca dzieci i młodzieży spoza obwodu danej szkoły oraz dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów

Lp.

Kryterium

Liczba punktów

Dokumenty niezbędne do potwierdzania kryteriów

1.

Kontynuacja nauki języka obcego

10

oświadczenia rodziców

2.

W szkole obowiązek szkolny spełnia rodzeństwo ucznia

5

oświadczenia rodziców

 

powered by m-Admin pro projekt i wykonanie BerMar multimedia