[ ]  
Osiągnięcia uczniów 01
Dane kontaktowe 02
O naszej szkole 03
Rada Rodziców 01
Realizowane projekty 02
Procedury postępowania w sytuacjach kryzysowych 03
System Oceniania Wewnątrzszkolnego 04
Zajęcia pozalekcyjne 05
Szkoła partnerska 06
Grono pedagogiczne 04
Dla ucznia i rodzica 05
Nasza galeria 06
Menu
 
[ Oddział Przedszkolny ]
 
Teatr Wielki w Cigacicach   Stowarzyszenie Regionu Cigacic
 
[ strona BIP ]   [ Sulechów ]
System Oceniania Wewnątrzszkolnego
Twoja lokalizacja: Start  /  O naszej szkole /  System Oceniania Wewnątrzszkolnego

SYSTEM OCENIANIA WEWNĄTRZSZKOLNEGO

w Szkole Podstawowej im. Leona Kruczkowskiego w Cigacicach

(opracowany w oparciu o Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 września 2004 r. Dz. U. Nr 199, poz. 2046 w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych) z późniejszymi zmianami.

§1

ZADANIA SYSTEMU OCENIANIA WEWNĄTRZSZKOLNEGO

 1. System oceniania wewnątrzszkolnego określa warunki i sposób oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów Szkoły Podstawowej im. Leona Kruczkowskiego w Cigacicach.
 2. Zasady oceniania z religii i etyki określają odrębne przepisy, które uwzględnia przedmiotowy system oceniania.

§2

PŁASZCZYZNY OCENIANIA

 1. Ocenianiu podlegają:

a) osiągnięcia edukacyjne ucznia

b) zachowanie ucznia.

 1. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej
  i realizowanych w szkole programów nauczania, uwzględniających tę podstawę.
 2. Ocenianie zachowania polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę klasy, nauczycieli oraz uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego i norm etycznych.

§3

CELE, ELEMENTY I PROCEDURA OCENIANIA


1. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych i zachowania ucznia odbywa się według systemu oceniania wewnątrzszkolnego.
 
2. Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu:

a) informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu oraz o postępach w tym zakresie;

b) udzielanie uczniowi pomocy w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju;

c) motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu;

d) dostarczenie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji
o postępach, trudnościach w nauce, zachowaniu oraz specjalnych uzdolnieniach ucznia;

e) umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno wychowawczej.

3. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:

a) formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych sródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych;

b) ustalenie kryteriów oceniania zachowania;

c) bieżące ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia, które polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych, wynikających z podstawy programowej, i realizowanych w szkole programów nauczania, uwzględniających tę podstawę,

d) przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych;

e) ustalanie rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania;

f) ustalanie warunków i trybu uzyskania wyższych niż przewidywane rocznych (semestralnych) ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania;

g) ustalenie warunków i sposobu przekazywania rodzicom (prawnym opiekunom) informacji o postępach i trudnościach ucznia w nauce,

h) tryb i warunki postępowania w przypadku uzyskania przez ucznia oceny niedostatecznej,

i) warunki zwolnienia ucznia z niektórych zajęć edukacyjnych,

j) ewaluację systemu oceniania.

4. Procedura oceniania

a) Nauczyciel przedmiotu systematycznie dokonuje oceny wiedzy i umiejętności ucznia w formach i warunkach zapewniających obiektywność oceny

b) Nauczyciel przedmiotu powiadamia uczniów przynajmniej z jednotygodniowym wyprzedzeniem, o terminie i zakresie pisemnych sprawdzianów wiadomości. W ciągu jednego dnia może się odbyć nie więcej niż jedna praca klasowa (pisemny sprawdzian), a w ciągu tygodnia – trzy (nie dotyczy to prac klasowych i sprawdzianów przekładanych na prośbę uczniów).

c) Wychowawca udziela informacji rodzicom (prawnym opiekunom) o ocenach w formie ustnej lub w postaci wypisu ocen z dziennika w czasie zebrań, na przerwach lub po lekcjach (po wcześniejszym uzgodnieniu terminu spotkania).

d) Wychowawca zaprasza na zebrania, w ten sposób umożliwia rodzicom spotkanie z innymi nauczycielami i uzyskanie dodatkowych informacji o postępach ucznia.

§4

ZAPOZNAWANIE Z SYSTEMEM OCENIANIA

1. Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują uczniów oraz ich rodziców (prawnych opiekunów) o:

a) wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych sródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania,

b) sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów;

c) warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych.

2. Nauczyciele informują o:

a) obowiązującym w szkole ocenianiu sumującym oraz elementach oceniania kształtującego; podstawą oceniania kształtującego jest informacja zwrotna uwzględniająca to, co uczeń zrobił dobrze, co i jak wymaga poprawy, jak poprawić oraz jak powinien się dalej uczyć,

b) celach lekcji i kryteriach sukcesu w formie ustnej lub pisemnej,

c) informacja zwrotna ma formę komentarza do pracy ucznia,

d) informacja zwrotna może być przekazywana pisemnie lub ustnie.


3. Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz ich rodziców (prawnych opiekunów) o warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania oraz warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z zachowania.

4. Procedura informowania uczniów i rodziców

a) Nauczyciel na pierwszej lekcji danego przedmiotu nauczania odczytuje i omawia wymagania edukacyjne uwzględniające elementy oceniania kształtującego zawarte PSO.

b) Stosownym wpisem w dzienniku nauczyciel dokumentuje zapoznanie uczniów z wymaganiami edukacyjnymi.

c) Wychowawca we wrześniu na godzinie wychowawczej zapoznaje uczniów z systemem oceniania wewnątrzszkolnego i fakt ten dokumentuje stosownym wpisem w dzienniku lekcyjnym.

d) Wychowawca na pierwszym lub drugim zebraniu zapoznaje rodziców (prawnych opiekunów) z systemem oceniania wewnątrzszkolnego oraz z wybranymi przedmiotowymi systemami oceniania przekazanymi mu przez dyrekcję szkoły lub nauczycieli poszczególnych przedmiotów.

e) Rodzice poświadczają swoim podpisem na sporządzonej przez wychowawcę liście fakt zapoznania się z regulaminem.

f) Rodzice, którzy nie uczestniczą w spotkaniach z wychowawcą klasy, oraz nie kontaktują się z nauczycielami prowadzącymi poszczególne zajęcia edukacyjne, nie mogą powoływać się na brak informacji o postępach dziecka w nauce.

§5

FORMY KONTROLI POSTĘPÓW EDUKACYJNYCH

1. W celu sprawdzenia postępów edukacyjnych ucznia przewiduje się następujące formy kontroli:

a) odpowiedzi ustne,

b) prace pisemne,

c) prace właściwe danemu przedmiotowi, na przykład ćwiczenia praktyczne,

d) referaty, prezentacje, projekty,

e) aktywność na lekcji,

f) prace domowe.

5. Prace pisemne mogą być realizowane w formie prac klasowych (sprawdzianów) przewidzianych w planie realizacji programu nauczania lub kartkówek obejmujących materiał z trzech ostatnich lekcji.

6. Nauczyciel zobowiązany jest do sprawdzenia prac klasowych w ciągu 2 tygodni. Dopuszcza się wydłużenie tego okresu, jeśli jest on spowodowany usprawiedliwioną nieobecnością nauczyciela w szkole. Oceny z prac klasowych nauczyciel wpisuje do dziennika kolorem czerwonym, a prace przechowuje do 31 sierpnia. Uczeń ma prawo do poprawienia oceny na zasadach określonych w przedmiotowym systemie oceniania.

7. Kartkówki trwają 10-15 minut i nie wymagają zapowiedzi oraz uzgadniania terminu.

8. W okresie dwóch pierwszych tygodni nauki uczniów klas czwartych w ramach oswajania się z obowiązującym modelem oceniania, poddajemy ich sprawdzaniu osiągnięć, odnotowując tylko oceny zaakceptowane przez ucznia.

9. Z każdego przedmiotu uczeń powinien uzyskać co najmniej trzy oceny cząstkowe w ciągu semestru.

10. Sprawdziany pisemne planowane należy poprzedzać wpisem w dzienniku.

11. W przypadku nieuczestniczenia w którejś z ustalonych form oceniania, bez względu na przyczyny, uczeń ma obowiązek poddania się tej formie sprawdzenia osiągnięć w trybie ustalonym przez nauczyciela w terminie nieprzekraczającym dwa tygodnie.

12. W sytuacji nieprzystąpienia przez ucznia do ustalonej w punkcie 9 procedury oceniania, nauczyciel ma prawo w trybie dowolnym sprawdzić, czy uczeń opanował dane treści nauczania i umiejętności.

13. Uczeń ma prawo do jednokrotnej próby poprawienia oceny niedostatecznej z danej formy oceniania w trybie uzgodnionym z nauczycielem, jednak nie później niż w ciągu dwóch tygodni od daty jej wystawienia.

14. Poprawiona ocena odnotowana jest w dzienniku obok niedostatecznej, przy czym obydwie brane są pod uwagę przy ustalaniu oceny semestralnej.

§6

JAWNOŚĆ OCENIANIA

1. Oceny są jawne zarówno dla ucznia jak i jego rodziców (prawnych opiekunów).

2. Na wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) nauczyciel uzasadnia ustaloną ocenę. Uzasadnienie oceny odbywa się w formie ustnej.

3. Na wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów), sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne oraz inna dokumentacja dotycząca oceniania jest udostępniana uczniowi lub jego rodzicom (prawnym opiekunom) podczas dni otwartych szkoły i zebrań klasowych.

§7

DOSTOSOWYWANIE WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH

1. Nauczyciel jest obowiązany, na podstawie opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej, dostosować wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się. Przez specyficzne trudności w uczeniu się należy rozumieć trudności w uczeniu się odnoszące się do uczniów w normie intelektualnej, o właściwej sprawności motorycznej i prawidłowo funkcjonujących systemach sensorycznych, którzy mają trudności w przyswajaniu treści dydaktycznych, wynikające ze specyfiki ich funkcjonowania poznawczo-percepcyjnego.

2. Dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom, następuje także na podstawie opinii niepublicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym niepublicznej poradni specjalistycznej.

3. W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia może nastąpić na podstawie tego orzeczenia.

4. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, techniki, plastyki, muzyki należy w szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywaniu się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć.

§8

KLASYFIKACJA SRÓDROCZNA I ROCZNA

 1. Klasyfikowanie sródroczne polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, i zachowania ucznia oraz ustaleniu sródrocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i sródrocznej oceny klasyfikacyjnej z zachowania.
 2. Klasyfikację sródroczną uczniów przeprowadza się raz w roku zgodnie z przyjętym terminarzem roku szkolnego.
 3. Oceny klasyfikacyjne śródroczne i roczne muszą być ustalone jako średnia ważona ocen cząstkowych.
 4. Średnia ważona polega na traktowaniu poszczególnych ocen jako wielokrotności ocen cząstkowych.
 5. Ocenom cząstkowym przypisana jest waga 1, 2 lub 3. Waga ocen cząstkowych uzyskiwanych przez ucznia za poszczególne formy sprawdzania wiedzy podana jest w przygotowanych przez nauczycieli PSO.
 6. Do obliczenia średniej ocen wykorzystuje się oceny zawarte w tabeli:

Oceny bieżące

Zapis w dzienniku

Wartość do obliczenia średniej

niedostateczny

1

1

niedostateczny plus

1+

1,5

dopuszczający minus

2-

1,75

dopuszczający

2

2

dopuszczający plus

2+

2,5

dostateczny minus

3-

2,75

dostateczny

3

3

dostateczny plus

3+

3,5

dobry minus

4-

3,75

dobry

4

4

dobry plus

4+

4,5

bardzo dobry minus

5-

4,75

bardzo dobry

5

5

bardzo dobry plus

5+

5,5

celujący minus

6-

5,75

celujący

6

6

 1. Na podstawie ocen uzyskanych przez ucznia w pierwszym semestrze nauczyciel wystawia ocenę semestralną jako średnią ważoną ocen cząstkowych.
 2. Podstawą do wystawienia oceny końcoworocznej jest średnia ważona ocen cząstkowych uzyskanych przez ucznia w pierwszym i drugim semestrze.
 1. Przy wystawianiu oceny końcoworocznej nauczyciel bierze pod uwagę średnią ważoną oraz ma możliwość podwyższenia oceny uczniowi, który w ciągu całego roku wykazał się szczególną pracą i zaangażowaniem lub obniżyć ocenę, jeśli uważa, że uczeń miał lekceważący stosunek do przedmiotu.
 2. Wartości progowe średniej ważonej na poszczególne oceny ustalają nauczyciele przedmiotowcy w PSO.
 3. Po klasyfikacji sródrocznej w ciągu tygodnia wychowawcy klas przeprowadzają spotkania z rodzicami i omawiają wyniki klasyfikacji.
 4. Klasyfikacja roczna polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania i zachowania ucznia w danym roku szkolnym oraz ustaleniu rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i rocznej oceny klasyfikacyjnej z zachowania.
 5. Roczne klasyfikacyjne posiedzenie rady pedagogicznej odbywa się w czerwcu.
 6. Na cztery tygodnie przed końcoworocznym (śródrocznym) klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej poszczególni nauczyciele są zobowiązani poinformować ucznia o przewidywanych dla niego ocenach klasyfikacyjnych oraz rodziców na zebraniu z wychowawcą.
 7. O proponowanej ocenie niedostatecznej oraz o zagrożeniu nieklasyfikowaniem wychowawca jest zobowiązany na miesiąc przed posiedzeniem rady pedagogicznej pisemnie przekazać tę informację rodzicom (opiekunom) ucznia.
 8. Jeżeli w wyniku klasyfikacji sródrocznej stwierdzono, że poziom osiągnięć edukacyjnych ucznia uniemożliwi lub utrudni kontynuowanie nauki w klasie programowo wyższej, szkoła w marę możliwości stwarza uczniowi szansę uzupełnienia braków.

§9

ZASADY OCENIANIA Z RELIGII/ETYKI

 1. Uczniowi, który uczęszcza na zajęcia religii lub etyki ocena z tych przedmiotów będzie wliczana do średniej ocen.
 2. Ocena z religii lub etyki umieszczana jest na świadectwie szkolnym bezpośrednio po ocenie ze sprawowania. W celu wyeliminowania ewentualnych przejawów nietolerancji nie należy umieszczać danych, z których wynikałoby, na zajęcia z jakiej religii (względnie etyki) – uczeń uczęszczał.
 3. Ocena z religii/etyki nie ma wpływu na promowanie ucznia do następnej klasy.
 4. Ocena z religii/etyki jest wystawiana według skali ocen przyjętej w danej klasie.
 5. Uczniowie uczęszczający na naukę religii uzyskują trzy kolejne dni zwolnienia z zajęć szkolnych w celu odbycia rekolekcji wielkopostnych, o ile religia lub wyznanie, do którego należą, nakłada na swoich członków tego rodzaju obowiązek. Pieczę nad uczniami w tym czasie zapewniają katecheci. Szczegółowe zasady dotyczące organizacji są przedmiotem odrębnych ustaleń między organizującymi rekolekcje a szkołą.
 6. O terminie rekolekcji dyrektor szkoły powinien być powiadomiony co najmniej miesiąc wcześniej.

§10

WARUNKI I PROCEDURA UZYSKANIA WYŻSZYCH NIŻ PRZEWIDYWANE OCEN ROCZNYCH Z OBOWIĄZKOWYCH I DODATKOWYCH ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH


1. Do egzaminu sprawdzającego w celu podwyższenia przewidywanej oceny rocznej (semestralnej) z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych przystąpić może uczeń spełniający następujące warunki:

a) nie ma nieobecności nieusprawiedliwionych z zajęć z danego przedmiotu,

b) przystąpił do wszystkich przeprowadzonych z danego przedmiotu prac klasowych,

c) systematycznie bierze udział w zajęciach,

d) rzetelnie i terminowo wykonuje dane prace,

e) systematycznie poprawia oceny niedostateczne, uzupełnia braki,

f) z przyczyn uzasadnionych nie wykorzystał możliwości poprawy ocen.

2. Na cztery tygodnie przed końcoworocznym (śródrocznym) klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej poszczególni nauczyciele są zobowiązani poinformować ucznia o przewidywanych dla niego ocenach klasyfikacyjnych.

3. Po uzyskaniu tej informacji uczeń, rodzice lub prawni opiekunowie mogą złożyć podanie do dyrektora szkoły w terminie 2 dni od daty posiedzenia rady klasyfikacyjnej o przeprowadzenie egzaminu sprawdzającego. Podanie opiniuje wychowawca, określając, czy uczeń spełnia warunki wymienione w punkcie1.


4. W przypadku nieobecności ucznia w szkole w dniu podawania do wiadomości przewidywanych ocen, uczeń i jego rodzice (prawni opiekunowie) mają obowiązek zwrócić się do wychowawcy o podanie przewidywanych ocen. W przypadku niedopełnienia formalności zapoznania się z ocenami przewidywanymi uczniowi nie przysługuje prawo do egzaminu na podwyższenie oceny.

5. Egzamin odbywa się przed posiedzeniem rady zatwierdzającej w ostatnim tygodniu zajęć dydaktycznych w formie sprawdzianu pisemnego i ustnego lub praktycznego. Przeprowadzany jest przez trzyosobową komisję składającą się z nauczycieli danego przedmiotu i przedmiotów pokrewnych pod przewodnictwem dyrektora szkoły.

6. Nauczyciel w oparciu o Przedmiotowy System Oceniania przygotowuje zestaw zadań, obejmujący określone wymagania na daną ocenę, o którą ubiega się uczeń.

7. W części pisemnej egzamin nie może być jednak krótszy niż 45 minut i nie dłuższy niż 90 minut.

8. Część ustna trwa 20 min. Przy czym uczniowi przysługuje
10 minut na przygotowanie się do odpowiedzi na postawione pytania.

9. Ocena ustalona w wyniku sprawdzianu nie może być niższa od wcześniej przewidywanej przez nauczyciela;

10. Z egzaminu sporządza się protokół zawierający datę egzaminu, skład komisji, zestaw zadań, ocenę ucznia, podpisy członków komisji oraz krótki opis odpowiedzi ustnej.

§11

WARUNKI I PROCEDURA UZYSKANIA WYŻSZEJ NIŻ PRZEWIDYWANA ROCZNEJ (SEMESTRALNEJ) OCENY KLASYFIKACYJNEJ Z ZACHOWANIA

 1. W ciągu dwóch dni roboczych od uzyskania informacji o przewidywanej ocenie
  z zachowania uczeń lub jego rodzice mają możliwość zwrócenia się do wychowawcy z prośbą o zmianę tej oceny.
 2. Pisemny wniosek, adresowany do rady pedagogicznej składać należy na ręce wychowawcy klasy (przed posiedzeniem klasyfikacyjnym rady pedagogicznej), który ma obowiązek przedstawić go na posiedzeniu rady.
 3. Wniosek, o którym mowa w punkcie 1 i 2 musi zawierać odpowiednie uzasadnienie odwołania się od decyzji wychowawcy.
 4. Rada pedagogiczna rozpatruje wniosek poprzez głosowanie (większością głosów) podwyższa lub pozostawia ocenę.

§12

EGZAMIN KLASYFIKACYJNY

 1. Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia sródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania.
 2. Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny.
 3. Na wniosek ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności lub na wniosek jego rodziców (prawnych opiekunów) z opisem przyczyn nieobecności rada pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny.
 4. Pisemną prośbę o egzamin klasyfikacyjny (egzaminy klasyfikacyjne) należy złożyć na piśmie do dyrektora szkoły najpóźniej w dniu poprzedzającym posiedzenie klasyfikacyjne rady pedagogicznej.
 5. W przypadku wniosku o egzamin klasyfikacyjny (egzaminy klasyfikacyjne) z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności, rada pedagogiczna podejmuje decyzję w drodze jawnego głosowania zwykłą większością głosów.
 6. Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń:

b) realizujący na podstawie odrębnych przepisów indywidualny program lub tok nauki;

c) spełniający obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą.

7. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadzany dla ucznia spełniającego obowiązek szkolny poza szkołą nie obejmuje egzaminu z wychowania fizycznego, techniki, plastyki i muzyki oraz dodatkowych zajęć edukacyjnych.

8. Uczniowi, o którym mowa w pkt.6/b, zdającemu egzamin klasyfikacyjny, nie ustala się oceny zachowania.

9. Egzaminy klasyfikacyjne przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej, z zastrzeżeniem pkt.9.

10. Egzamin klasyfikacyjny z informatyki, plastyki, techniki, muzyki i wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.

11. Termin egzaminu klasyfikacyjnego uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami).

12. Uczeń , który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu klasyfikacyjnego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym przez dyrektora szkoły.

13. Po uzgodnieniu terminu wychowawca sporządza notatkę służbowa, którą przekazuje dyrektorowi szkoły. Na notatce uczeń potwierdza podpisem, że znana mu jest data egzaminu.

14. Po przeprowadzeniu egzaminu dyrektor dołącza notatkę do protokołu.

15. Egzamin dotyczący klasyfikacji sródrocznej musi odbyć się nie później niż w drugim tygodniu ferii.

16. Egzamin dotyczący klasyfikacji rocznej przeprowadza się nie później niż w dniu poprzedzającym dzień zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych.

17. Termin egzaminu klasyfikacyjnego uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami).

18. Stopień trudności zagadnień (zadań praktycznych) powinien być różny i odpowiadać poszczególnym kryteriom ocen.

19. Na podstawie przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego nauczyciel (komisja) ustala ocenę według skali zawartej w §18 pkt.1.

20. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia, o którym mowa w pkt. 2, 3 i 6/a przeprowadza nauczyciel danych zajęć edukacyjnych w obecności wskazanego przez dyrektora szkoły, nauczyciela takich samych lub pokrewnych zajęć edukacyjnych.

21. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadzany dla ucznia spełniającego obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły, który zezwolił na spełnianie przez ucznia odpowiednio obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki poza szkoła. W skład komisji wchodzą:

a) dyrektor szkoły -jako przewodniczący komisji;

b) nauczyciel prowadzący zajęcia – egzaminator;

c) nauczyciel prowadzący pokrewne zajęcia – członek komisji;

d) wychowawca

22. Przewodniczący komisji uzgadnia z rodzicami (prawnymi opiekunami) ucznia spełniającego obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą liczbę zajęć edukacyjnych, z których uczeń może zdawać egzaminy w ciągu jednego dnia.

23. W czasie egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni -w charakterze obserwatorów -rodzice (prawni opiekunowie) ucznia.

24. Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający w szczególności:

a) imiona i nazwiska nauczycieli, o których mowa w pkt. 6, a w przypadku egzaminu klasyfikacyjnego przeprowadzonego dla ucznia, o którym mowa w pkt. 6/b -skład komisji,

b) termin egzaminu klasyfikacyjnego;

c) zadania (ćwiczenia) egzaminacyjne,

d) wyniki egzaminu klasyfikacyjnego oraz uzyskane oceny.

Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia oraz zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

25. W przypadku nieklasyfikowania ucznia z obowiązkowych lub dodatkowych zajęć edukacyjnych w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „nieklasyfikowany” lub „nieklasyfikowana”.

26. Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych jest ostateczna, z zastrzeżeniem ust. 2 i paradraf17 Rozporządzenia MENiS z dn. 7.09.2004r.

27. Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego niedostateczna roczna(śródroczna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego, z zastrzeżeniem paragr. 19 ust.1 i par. 17 (Rozporządzenie MENiS z dn. 7.09 2004r.

§13

EGZAMIN SPRAWDZAJĄCY

 1. Uczeń ma prawo do składania egzaminu sprawdzającego, jeżeli ustalony przez nauczyciela stopień za I semestr (roczny) jest jego zdaniem lub zdaniem rodziców zaniżony.
 2. Prawo do egzaminu sprawdzającego nie przysługuje uczniowi, który otrzymał więcej niż jedną ocenę niedostateczną semestralną lub roczną, z obowiązkowych przedmiotów nauczania.
 3. Prawo do egzaminu sprawdzającego nie przysługuje uczniowi, który ma ocenę nieodpowiednią z zachowania.
 4. Egzamin sprawdzający przeprowadza się na pisemną prośbę ucznia lub jego rodziców, zgłoszoną do dyrektora szkoły w terminie dwóch dni od daty rady klasyfikacyjnej.
 5. Sprawdzian przeprowadza się nie później niż w terminie 5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń. Termin sprawdzianu uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami ( prawnymi opiekunami).
 6. Do przeprowadzenia egzaminu sprawdzającego dyrektor szkoły powołuje trzyosobową komisję w składzie:

a) dyrektor szkoły jako przewodniczący komisji,

b) nauczyciel uczący danego przedmiotu jako egzaminator,

c) wychowawca jako członek komisji.

7. Nauczyciel uczący danego przedmiotu może być zwolniony na jego prośbę z udziału w pracy komisji. Wówczas, a także w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach, na egzaminatora powołuje się innego nauczyciela tego samego przedmiotu z tej lub innej szkoły.

8. Egzamin sprawdzający przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej z wyjątkiem przedmiotów: plastyka, technika, informatyka, muzyka wychowanie fizyczne z których egzamin ma formę zadań praktycznych.

9. W części pisemnej nie może być on jednak krótszy niż 45 minut i nie dłuższy niż 90 minut.

10. Część ustna trwa 20 min. Przy czym uczniowi przysługuje 10 minut na przygotowanie się do odpowiedzi na postawione pytania.

11. Pytania (zadania praktyczne) egzaminacyjne proponuje egzaminator, a zatwierdza przewodniczący komisji w porozumieniu z członkami komisji.

12. Stopień trudności pytań (zadań praktycznych, zadań) musi odpowiadać kryteriom stopnia, o który ubiega się uczeń.

13. Komisja może na podstawie przeprowadzonego egzaminu sprawdzającego:

a) pozostawić podwyższyć stopień – w przypadku pozytywnego wyniku egzaminu;

b) stopień ustalony przez nauczyciela – w przypadku negatywnego wyniku egzaminu.

14. Z przeprowadzonego egzaminu sporządza się protokół zawierający: skład komisji, termin egzaminu, pytania (ćwiczenia, zadania praktyczne) egzaminacyjne, wynik egzaminu. Do protokołu załącza się pisemne odpowiedzi ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia, w którym wpisuje się datę egzaminu oraz ustalony stopień.

15. Termin egzaminu wyznaczony przez dyrektora szkoły jest ostateczny.

§14

WARUNKI KLASYFIKACJI

1. Oceny klasyfikacyjne ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne.

2. Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej ( na semestr programowo wyższy), jeżeli ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, uzyskał roczne (semestralne) oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej z zastrzeżeniem § 20 pkt 14

3. Ustalona przez nauczyciela ocena klasyfikacyjna końcowa może być zmieniona tylko w wyniku egzaminu poprawkowego.

4. Na cztery tygodnie przed posiedzeniem rady klasyfikacyjnej nauczyciele maja obowiązek poinformowania uczniów ( i rodziców w formie pisemnej) o przewidywanych dla nich ocenach z poszczególnych przedmiotów oraz o ocenie z zachowania.

5. Uczeń, który uzyskał za pierwszy semestr ocenę niedostateczną zobowiązany jest w trybie ustalonym przez nauczyciela do zaliczenia tych treści programowych, które nie będą kontynuowane w następnym semestrze.

6. Uczeń może być nieklasyfikowany z jednego lub wszystkich przedmiotów z powodu nieobecności na zajęciach edukacyjnych przekraczających połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia.

7. Uczeń kończy szkołę podstawową:

a) jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej, na którą składają się roczne (semestralne) oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych uzyskane w klasie programowo najwyższej (semestrze programowo najwyższym) oraz roczne (semestralne) oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończyła się w klasach programowo niższych (semestrach programowo niższych) uzyskał oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej.

b) jeżeli ponadto przystąpił odpowiednio do sprawdzianu klas VI.

8. Uczeń kończy szkołę podstawową z wyróżnieniem, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 oraz bardzo dobrą ocenę z zachowania.

9. Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim otrzymują z danych zajęć edukacyjnych celującą, roczną (semestralną) ocenę klasyfikacyjną. Uczeń, który tytuł laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim uzyskał po ustaleniu albo uzyskaniu rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, otrzymuje z tych zajęć edukacyjnych celującą końcową ocenę klasyfikacyjną.

§15

MOŻLIWOŚĆ ZMIANY OCEN KLASYFIKACYJNYCH

1. Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego niedostateczna roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych może być zmieniona tylko w wyniku egzaminu poprawkowego z zastrzeżeniem §16.

2. Ustalona przez wychowawcę klasy roczna ocena klasyfikacyjna zachowania jest ostateczna z zastrzeżeniem §11.

§16

EGZAMIN POPRAWKOWY

1. Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, uczeń , który w wyniku klasyfikacji rocznej (semestralnej) uzyskał ocenę niedostateczną z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, może zdawać egzamin poprawkowy z tych zajęć. W wyjątkowych przypadkach Rada Pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin poprawkowy z dwóch obowiązkowych przedmiotów edukacyjnych, jeżeli przyczyną niepowodzeń ucznia były:

a) długotrwała, udokumentowana choroba ucznia,

b) ciężkie przypadki losowe,- śmierć, choroba bliskiej osoby,

c) inne, uzasadnione, poparte pozytywną opinią wychowawcy klasy lub pedagoga szkolnego.

Uczeń, który wyraża chęć zdawania egzaminu poprawkowego z dwóch zajęć edukacyjnych, składa umotywowane i zaopiniowane przez wychowawcę podanie do dyrektora szkoły przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej. W trakcie posiedzenia sytuację ucznia przedstawia wychowawca klasy. Rada Pedagogiczna większością głosów wyraża zgodę (lub jej nie udziela) na egzamin poprawkowy z dwóch zajęć edukacyjnych.

Procedura egzaminu poprawkowego:

1. Pisemną prośbę o egzamin poprawkowy składa uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) do dyrektora szkoły nie później niż do momentu rozpoczęcia klasyfikacyjnego posiedzenia rady pedagogicznej w danym roku szkolnym;

2. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły do dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych. Egzamin poprawkowy przeprowadza się w ostatnim tygodniu ferii letnich.

3. Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej oraz części ustnej z wyjątkiem egzaminów z informatyki, plastyki, muzyki, techniki i wychowania fizycznego, z których egzamin ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.

4. Informacja o wyznaczonym terminie egzaminu poprawkowego zostaje przekazana uczniowi i rodzicom do końca roku szkolnego w formie pisemnej, podpisuje ją uczeń i jego rodzice (prawni opiekunowie).

5. Zagadnienia egzaminacyjne (zadania praktyczne) pisemne i ustne oraz wymagania egzaminacyjne zgodne z wymaganiami programowymi (na każdą ocenę), przygotowuje egzaminator, a zatwierdza przewodniczący.

6. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły. W skład komisji wchodzą:

a) dyrektor szkoły jako przewodniczący komisji;

b) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne jako egzaminator;

c) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne -jako członek komisji.

7. Nauczyciel, o którym mowa w pkt.6 b, może być zwolniony z udziału
w pracy komisji na własną prośbę. W takim przypadku dyrektor szkoły powołuje jako osobę egzaminującą innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym, że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.

 1. Egzamin poprawkowy ma formę pisemną i ustną.
 2. Czas trwania egzaminu ustala dyrektor szkoły w porozumieniu z komisją egzaminacyjną.
 3. W części pisemnej nie może być on jednak krótszy niż 45 minut i nie dłuższy niż 90 minut.
 4. Część ustna trwa 20 min. Przy czym uczniowi przysługuje 10 minut na przygotowanie się do odpowiedzi na postawione pytania.
 5. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający w szczególności:

a) skład komisji;

b) termin egzaminu poprawkowego;

c) pytania egzaminacyjne;

d) wynik egzaminu poprawkowego oraz ocenę z tego egzaminu.

13. Do protokołu załącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację
o ustnych odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

14. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu

poprawkowego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez dyrektora szkoły, nie później niż do końca sierpnia.

15. Nieobecność na egzaminie poprawkowym musi być usprawiedliwiona przez ucznia, rodziców (prawnych opiekunów) najpóźniej w dniu egzaminu.

16. Pisemny wniosek o ustalenie nowego terminu egzaminu należy złożyć do dyrektora szkoły równocześnie z usprawiedliwieniem nieobecności.

17. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego nie otrzymuje promocji i powtarza klasę.

18. Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia szkoły podstawowej, rada pedagogiczna może jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować do klasy programowo wyższej ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, pod warunkiem, że te obowiązkowe zajęcia edukacyjne są zgodnie ze szkolnym planem nauczania realizowane w klasie programowo wyższej.

§17

UKOŃCZENIE SZKOŁY

1. Uczeń kończy szkołę, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej, na którą składają się roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych uzyskane w klasie programowo najwyższej oraz roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończyła się w klasach programowo niższych w szkole danego typu, z uwzględnieniem §18 ust.3 Rozporządzenie MENiS z dnia 7.09.2004r.uzyskał oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej i ponadto przystąpił do sprawdzianu kl. VI.

2. Uczeń kończy szkołę z wyróżnieniem, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen, co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania.

§18

SKALA OCEN Z ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH

 1. Roczne (semestralne) oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych ustala się w stopniach według następującej skali:

stopień celujący -6cel

stopień bardzo dobry -5 bdb

stopień dobry -4db

stopień dostateczny -3 dst

stopień dopuszczający -2 dop

stopień niedostateczny -l ndst

 1. Oceny bieżące i sródroczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych ustala się w stopniach według skali przedstawionej w ust. l. Dopuszcza się dodawanie do oceny znaku „+" lub „-".
 2. Sródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych nie mają wpływu na sródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania.

§19

KRYTERIA OCENIANIA Z ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH

 1. Stopień celujący (6) otrzymuje uczeń, który:

a) posiada wiedzę i umiejętności wykraczające poza program nauczania przedmiotu w danej klasie,

b) samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia,

c) biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu problemów teoretycznych lub praktycznych z programu nauczania danej klasy, proponuje rozwiązania nietypowe,

d) osiąga sukcesy w konkursach i olimpiadach przedmiotowych, zawodach sportowych i innych, kwalifikuje się do finałów na szczeblu wojewódzkim (regionalnym) lub krajowym,

e) posiada inne porównywalne osiągnięcia.

2. Stopień bardzo dobry (5) otrzymuje uczeń, który:

3. opanował zakres wiedzy i umiejętności określony programem nauczania przedmiotu w danej klasie oraz sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami,

a) rozwiązuje samodzielnie problemy teoretyczne i praktyczne objęte programem nauczania,

b) potrafi zastosować posiadaną wiedzę do rozwiązywania zadań i problemów w nowych sytuacjach,

3. Stopień dobry (4) otrzymuje uczeń, który:

a) nie opanował w pełni wiedzy i umiejętności określonych programem nauczania przedmiotu w danej klasie, ale opanował je w stopniu przekraczającym wymagania zawarte w podstawie programowej,

b) poprawnie stosuje wiadomości, rozwiązuje (wykonuje) samodzielnie typowe zadania teoretyczne lub praktyczne,

4. Stopień dostateczny (3) otrzymuje uczeń, który:

a) opanował wiadomości i umiejętności określone programem nauczania w danej klasie na poziomie nieprzekraczającym wymagań zawartych w podstawie programowej,

b) wykonuje (rozwiązuje) typowe zadania teoretyczne lub praktyczne o średnim stopniu trudności, czasami przy pomocy nauczyciela

5. Stopień dopuszczajacy (2) otrzymuje uczeń, który;

a) ma braki w opanowaniu podstawy programowej niewykluczające jednak możliwości uzyskania przez ucznia podstawowej wiedzy w ciągu dalszej nauki,

b) rozwiązuje typowe zadania teoretyczne i praktyczne o niewielkim stopniu trudności,

6. Stopień niedostateczny (1) otrzymuje uczeń, który pomimo działań wspomagających i zapobiegawczych ze strony nauczyciela nie spełnia kryteriów oceny dopuszczającej, a braki w wiadomościach i umiejętnościach uniemożliwiają dalsze zdobywanie wiedzy i umiejętności w zakresie danych zajęć edukacyjnych.

 1. Szczegółowe kryteria ocen określają nauczyciele w przedmiotowym systemie oceniania (PSO).
 2. Przedmiotowe systemy oceniania muszą być zgodne z systemem oceniania wewnątrzszkolnego.

§20


OCENIANIE ZACHOWANIA

 1. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 września 2004 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów (Dz.U. z 2004r. Nr 199, poz. 2046) wprowadza się sześciostopniową skalę ocen z zachowania.
 2. Zachowanie ucznia ocenia się na podstawie stopnia respektowania przez ucznia obowiązujących kryteriów ocen zachowania w klasach 4-6.
 3. Śródroczną i roczną ocenę zachowania, począwszy od klasy IV, ustala się według następującej skali: wzorowe, bardzo dobre, dobre, poprawne, nieodpowiednie, naganne.
 4. Zasady i kryteria oceniana zachowania zostają przedstawione uczniom i ich rodzicom na początku roku szkolnego przez wychowawców klas na godzinach wychowawczych i na zebraniach z rodzicami.
 5. Oceny zachowania są jawne dla ucznia i jego rodziców.
 6. Zachowanie ucznia oceniane jest systematycznie przez cały rok szkolny.
 7. Śródroczną i roczną ocenę z zachowania ustala wychowawca klasy. Ma on obowiązek uwzględnić ustne i pisemne uwagi i opinie nauczycieli, pracowników szkoły, uczniów danej klasy i ocenianego ucznia. Wychowawca ma również obowiązek uwzględnić arkusz ocen proponowanych przez uczących, uczniów danej klasy i ocenianego ucznia. Ocena zachowania ucznia zatwierdzona przez Radę Pedagogiczną jest ostateczna, o ile nie zostaną zgłoszone zastrzeżenia.
 8. Ustalenie oceny z zachowania następuje nie później niż tydzień przed radą klasyfikacyjną.
 9. Uczeń musi wypełnić wszystkie kryteria, aby otrzymać ocenę wzorową, bardzo dobrą, dobrą lub poprawną.
 10. Oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych nie mają wpływu na ocenę klasyfikacyjną zachowania.
 11. Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia w szczególności następujące obszary:
  • stosunek do obowiązków szkolnych,
  • kultura osobista,
  • aktywność społeczna,
  • zaangażowanie ucznia we własny rozwój, poszanowanie swojej osoby.
 12. Ocena klasyfikacyjna z zachowania nie może mieć wpływu na oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych.
 13. O grożącej uczniowi ocenie nieodpowiedniej lub nagannej uczeń i jego rodzice informowani są pisemnie lub ustnie.
 14. Rada Pedagogiczna może podjąć uchwałę o niepromowaniu do klasy programowo wyższej lub nieukończeniu szkoły przez ucznia, któremu w danej szkole co najmniej dwa razy z rzędu ustalono naganną roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania.
 15. Uczeń, któremu po raz trzeci ustalono naganną roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania, nie kończy szkoły lub nie otrzymuje promocji do następnej klasy.
 16. Ocena zachowania ucznia wyraża opinię szkoły o wypełnianiu przez uczniów obowiązków szkolnych, ich kulturze osobistej, udziale w życiu klasy, szkoły i środowiska, postawach wobec kolegów i innych osób, poszanowaniu i rozwoju własnej osoby, wykorzystywaniu posiadanych możliwości i uzdolnień oraz szans stwarzanych przez szkołę.
 

§21

ZWOLNIENIA Z LEKCJI WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I INFORMATYKI

1. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z zajęć wychowania fizycznego lub informatyki na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach uczestniczenia w tych zajęciach, wydanej przez lekarza na czas określony w tej opinii.

2. Jeżeli okres zwolnienia ucznia z zajęć wychowania fizycznego lub informatyki uniemożliwia ustalenie śródrocznej lub rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej, w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”.

3. Procedura uzyskiwania zwolnienia:

a) Uczeń dostarcza podanie o zwolnienie podpisane przez rodziców (prawnych opiekunów) wraz z opinią wydaną przez lekarza do sekretariatu szkoły;

b) po podjęciu decyzji przez dyrektora uczeń otrzymuje pisemne potwierdzenie zwolnienia, które przekazuje nauczycielowi danego przedmiotu nauczania oraz rodzicom (prawnym opiekunom);

c) uczeń zwolniony z danych zajęć edukacyjnych może przebywać poza szkolą, jeżeli są to pierwsze lub ostatnie godziny w planie nauczania danej klasy i rodzice (prawni opiekunowie) zaznaczą w podaniu, że przejmują pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo i zachowanie ucznia w czasie jego nieobecności w szkole (jest to nieobecność usprawiedliwiona).

§22

ZWOLNIENIA Z LEKCJI DRUGIEGO JEZYKA OBCEGO

1. Dyrektor szkoły, na wniosek, rodziców (prawnych opiekunów) oraz na podstawie opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, zwalnia do końca danego etapu edukacyjnego ucznia z wadą słuchu, z głęboką dysleksją rozwojową, afazją, z niepełnosprawnościami sprzężonymi lub z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, z nauki drugiego języka obcego.

2. W przypadku ucznia, o którym mowa w punkcie 1, posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania zwolnienie z nauki drugiego języka obcego może nastąpić na podstawie tego orzeczenia.

3. W przypadku zwolnienia ucznia z nauki drugiego języka obcego w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”.

§23

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA

1. W klasach I-III obowiązuje, w zależności od wyboru nauczyciela ikonograficzna bądź punktowa skala ocen.

2. W klasach I-III obowiązuje roczna ocena opisowa. Roczna opisowa ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych uwzględnia poziom opanowania przez ucznia wiadomości i umiejętności z zakresu wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla I etapu edukacyjnego oraz wskazuje potrzeby rozwojowe i edukacyjne ucznia związane z przezwyciężaniem trudności w nauce lub rozwijaniem uzdolnień.

3. Warunkiem otrzymania przez ucznia promocji do klasy programowo wyższej jest pozytywna ocena jego osiągnięć edukacyjnych w danym roku szkolnym.

4. Na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) i po uzyskaniu zgody wychowawcy klasy lub na wniosek wychowawcy klasy i po uzyskaniu zgody rodziców (prawnych opiekunów) rada pedagogiczna może postanowić o promowaniu ucznia I-II szkoły podstawowej do klasy programowo wyższej również w ciągu roku szkolnego.

5. W wyjątkowych przypadkach rada pedagogiczna może postanowić o powtarzaniu klasy przez ucznia klasy I-III szkoły podstawowej na wniosek wychowawcy klasy oraz po zasięgnięciu opinii rodziców (prawnych opiekunów) ucznia.

6. W edukacji wczesnoszkolnej ocena z zachowania jest oceną opisową.

§ 24

KRYTERIA WYRÓŻNIANIA UCZNIÓW NA KONIEC ROKU SZKOLNEGO

1. Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4.75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę z zachowania, otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej z wyróżnieniem.

2. Rodzice uczniów wyróżnionych otrzymują listy gratulacyjne.

3. W klasach I-VI nagrody książkowe za bardzo dobre wyniki w nauce i aktywny udział w życiu klasy, środowiska, ustala wychowawca.

4. Absolwent szkoły podstawowej otrzymuje tytuł „Prymusa szkoły” jeżeli:

a) otrzymał maksymalną ilość punktów ze sprawdzian kompetencji klas szóstych,

b) otrzymał wzorową ocenę z zachowania,

c) uzyskał średnią ocen 5,5 w nauce: przy czym jedna z ocen celujących musi być z matematyki, języka polskiego, języka angielskiego, przyrody lub historii,

5. Prymus szkoły otrzymuje dyplom i pamiątkową statuetkę.

§25

EWALUACJA SYSTEMU OCENIANIA WEWNĄTRZSZKOLNEGO

2. System Oceniania Wewnątrzszkolnego podlega ewaluacji.

3. Ewaluacji dokonuje zespół powołany przez Radę Pedagogiczną.

4. Zadaniem zespołu jest dokonywanie analizy SOW i przedstawienie wniosków na posiedzeniu Rady Pedagogicznej.

§26

DOSTĘPNOŚĆ SYSTEMU OCENIANIA WEWNĄTRZSZKOLNEGO

System oceniania wewnątrzszkolnego jest dostępny dla uczniów (prawnych opiekunów) u dyrektora szkoły. Przedmiotowe systemy oceniania są dostępne u nauczycieli poszczególnych przedmiotów.

Wchodzi do realizacji

Dyrektor szkoły

z dniem ……………………….

 
powered by m-Admin pro projekt i wykonanie BerMar multimedia